Suvasini - 23.Nov.2012

Starpravah

Savitri and Janaki take Sambhav to a temple to seek blessings. Sharmila disguises herself as an old lady and plots against Savitri. She kidnaps Sambhav. Sharmila shows her fake concern towards Savitri and Sambhav.